Tamil Movie ASAL Video Songs

Tamil Movie Asal Video SongsTamil Movie ASAL Video Songs

Directed by Saran

Produced by Prabhu Ganesan

Written by Ajith Kumar, Yugi Sethu, Saran,

Narrated by Ajith Kumar

Starring Ajith Kumar, Prabhu, Sameera,  Reddy, Bhavana, Suresh, Sampath,  RajRajiv, Krishna

Music by Bharathwaj  

Em Thandhai Song

 

Yea Dushyantha Song