Tamil Movie Sampoorna Ramayanam Year 1958

Tamil Movie Sampoorna Ramayanam Year 1958

Cast: N. T. Rama Rao as Rama, Sivaji Ganesan as Bharatha, Padmini as Sita, P. V. Narasimha Bharathi as Lakshmana, T. K. Bhagavathi as Ravana, Chittor V. Nagaiah as Dasaratha, S. D. Subbulakshmi as Kausalya, G. Varalakshmi as Kaikeyi, V. K. Ramasamy as Guhan, M. N., Rajam as Surpanakha. Sandhya as Mandodari

Director: K.Somu


Music Director: K. V. Mahadevan


Release Year: 1958

 

Source 01:

Tamil Movie Sampoorna Ramayanam Player 1 


Source 02:

Tamil Movie Sampoorna Ramayanam Player 2


Sampoorna Ramayanam is a 1958 tamil mythological film directed by K. Somu. It is based on the Valmiki Ramayanam. K. V. Srinivasan lent voice to N. T. Rama Rao.